Lykkegard

Lykkegard er et bo- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for en specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverdag.

Lykkegardskolen er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge med behov for en helhedsorienteret behandlings- og undervisningsindsats.

Lykkegard

Hos Lykkegard kommer børn, unge og voksne i alderen 4 – 28 år med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse.

På Lykkegard prioriterer vi en hverdag i små enheder med plads til den enkelte med mulighed for både individuelle og fælles aktiviteter. Dagligdagen i vores afdelinger er bygget op om en familielignende struktur med rutiner og rammer, der giver tryghed og genkendelighed. Vores fokus er at opbygge systemer og tryghed om grundlæggende sociale færdigheder.

Vi tilbyder ophold af kortere eller længere varighed, aflastning og akut. Vi løser konsulentopgaver af forskellig karakter og har desuden kompetencer og faglighed til at løse 1:1-opgaver.

Anerkendende pædagogik er centralt for vores møde med den enkelte. Det betyder, at alle mødes med respekt og accept af, hvad de hver især kan og ønsker. Vi anerkender, værdsætter og støtter den enkelte i at kunne agere i en meningsfuld hverdag.

Et sammenfald i diagnoser medfører ikke nødvendigvis homogenitet i en gruppe. Derfor visiteres barnet/den unge/ voksne til den afdeling, som matcher de kompetencer og potentialer, den enkelte kommer med.

Lykkegards botilbud består af 6 mindre afdelinger med plads til mellem 3 til 10 beboere. Lykkegards aflastningstilbud har plads til 34 børn og unge i alderen 4 til 22 år.

Læs mere om Lykkegard.

Lykkegardskolen

Lykkegardskolen har undervisningsoverenskomst med Holbæk kommune.

Lykkegardskolen tilbyder skole og dagbehandling fra 0. – 10. klasse for elever med ASF-problematikker, ADHD, tilknytningsforstyrrelser, udviklingshæmning eller andre udviklingsforstyrrelser, der samlet set har betydning for barnets og den unges evne til at indgå i sociale relationer.

Lykkegardskolen tilbyder undervisning i fuld fagrække med mulighed for FP9 ved grundskolens ophør. For elever i udskolingen visiteret efter § 33 er der et særligt tilrettelagt forløb med begrænset fagrække og undervisning i praktikker. Lykkegardskolen rummer ligeledes et STU-tilbud med et individuelt tilrettelagt forløb tilpasset den enkeltes mål og ønsker for fremtiden.

Klasserne bliver sammensat ud fra elevernes følelsesmæssige ståsted og deres personlige og sociale ressourcer.

Vi støtter eleverne i at udnytte og udvikle deres kompetencer på det personlige, faglige og sociale plan. De pædagogiske metoder, vi anvender, bliver tilpasset den enkelte elev, så de opstillede, individuelle mål bliver nået.

Læs mere om Lykkegardskolen.

Vi anerkender, værdsætter og støtter den enkelte i at kunne agere i en meningsfuld hverdag.

Lykkegard er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
Vi er godkendt efter § 43 stk. 1, nr. 6 i Barnets lov og § 107 i Serviceloven.

PLADSER
 • 44 døgnpladser

 • 34 aflastnings-/akutpladser

 • 21 skolepladser

ALDERSGRUPPE
 • 4 – 12 år

 • 13 – 17 år

 • 18 – 28 år

AFDELINGER
 • Opholdsstuen

 • Loftet

 • Ungegangen

 • Ungehuset

 • Bakkebo

 • Brombærhuset

 • Aflastning

 • Lykkegardskolen

SÆRLIGE INDSATSER
 • Samværsopgaver

 • Konsulentopgaver

 • Praktisk pædagogisk støtte

 • Kontaktperson børn/unge

 • Brobygningsforløb

TILLÆGSYDELSER
 • Dagbeskæftigelse

 • Aflastning

 • Akutanbringelser

 • Personlige støtteordninger

 • Udredning

 • Uledsagede flygtningebørn

MÅLGRUPPER
 • Sociale problemer med udad- eller indadreagerende adfærd

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

 • Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede

DIAGNOSER
 • Autisme

 • Asperger

 • ADHD

 • OCD

 • Udviklingsforstyrrelser

 • Nervøse eller stressrelaterede tilstande

 • Adfærdsændringer forbundne med fysiske og fysiologiske faktorer

 • Adfærds- eller følelsesmæssige forstyrrelser

Leder
Pernille Brandt
Tlf. 41 41 76 35
pernillebrandt@lykkegard.dk

Vi mødes jævnligt i netværket for at udveksle viden og erfaringer og lade os inspirere af hinandens tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender nu hinanden så godt, at vi finder det naturligt at udkomme med en samlet oversigt over netværkets tilbud.

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner
Jesper Christensen, Pernille Brandt,
Pia Kjær Rolander, Jesper Mortensen, Mette Jensen