Lykkegard

Lykkegard er et bo- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for en specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverdag.

Lykkegardskolen er et dagbehandlingstilbud for børn og unge med behov for en helhedsorienteret behandlings- og undervisningsindsats.

Lykkegard

Hos Lykkegard kommer børn, unge og voksne i alderen 4 – 28 år med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse.

På Lykkegard prioriterer vi en hverdag i små enheder med plads til den enkelte med mulighed for både individuelle og fælles aktiviteter. Dagligdagen i vores afdelinger er bygget op om en familielignende struktur med rutiner og rammer, der giver tryghed og genkendelighed. Vores fokus er at opbygge systemer og tryghed om grundlæggende sociale færdigheder.

Vi tilbyder ophold af kortere eller længere varighed, aflastning og akut. Vi løser konsulentopgaver af forskellig karakter og har desuden kompetencer og faglighed til at løse 1:1-opgaver.

Anerkendende pædagogik er centralt for vores møde med den enkelte. Det betyder, at alle mødes med respekt og accept af, hvad de hver især kan og ønsker. Vi anerkender, værdsætter og støtter den enkelte i at kunne agere i en meningsfuld hverdag.

Et sammenfald i diagnoser medfører ikke nødvendigvis homogenitet i en gruppe. Derfor visiteres barnet/den unge/ voksne til den afdeling, som matcher de kompetencer og potentialer, den enkelte kommer med.

Lykkegards botilbud består af 8 mindre afdelinger med plads til mellem 3 til 10 beboere. Læs mere om den enkelte afdelings særlige fokus, antal pladser, alder og målgruppe på Lykkegards hjemmeside.

Lykkegardskolen

På Lykkegardskolen er der plads til 21 elever fra 0. til 10. klasse.

Målgruppen for Lykkegardskolen er elever med en eller flere diagnoser. Det kan være autismespektrum-forstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser. Elever kan optages på Lykkegardskolen efter henvisning fra kommunen.

For at opnå den optimale læring arbejder vi inden for en genkendelig og struktureret undervisningsramme, hvor vi tager individuelle hensyn til den enkelte elev. Niveau, læringsstil og støttebehov tager således udgangspunkt i, hvor eleven er, så vi skaber trygge og forudsigelige rammer om det at lære og at gå i skole.

Fra vores hverdag ved vi, at afstemte, klare rammer og en tydelig fælles retning for skoleforløbet giver de bedste forudsætninger for at lykkes.

Vi fokuserer på at have en tæt dialog med forældre, pårørende og anbringende kommune.

Lykkegardskolen tilbyder også brobygningsforløb og STU

Læs mere om Lykkegardskolen.

Vi anerkender, værdsætter og støtter den enkelte i at kunne agere i en meningsfuld hverdag.

Lykkegard er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
Vi er godkendt efter § 66 stk. 5 og § 107 i Serviceloven.

PLADSER
 • 44 fastboende

 • 34 aflastnings-/akutpladser

 • Lykkegardskolen 21 pladser

ALDERSGRUPPE
 • 4 – 12 år

 • 13 – 17 år

 • 18 – 28 år

AFDELINGER
 • Døgnophold

 • Aflastning

 • Skole

 • Afd. for individuelle forløb

SÆRLIGE INDSATSER
 • Samværsopgaver

 • Konsulentopgaver

 • Praktisk pædagogisk støtte

 • Kontaktperson børn/unge

 • Brobygningsforløb

TILLÆGSYDELSER
 • Dagbeskæftigelse

 • Aflastning

 • Akutanbringelser

 • Personlige støtteordninger

 • Udredning

 • Uledsagede flygtningebørn

MÅLGRUPPER
 • Sociale problemer med udad- eller indadreagerende adfærd

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

 • Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede

DIAGNOSER
 • Autisme

 • Asperger

 • ADHD

 • OCD

 • Udviklingsforstyrrelser

 • Nervøse eller stressrelaterede tilstande

 • Adfærdsændringer forbundne med fysiske og fysiologiske faktorer

 • Adfærds- eller følelsesmæssige forstyrrelser

Leder
Pernille Brandt
Tlf. 41 41 76 35
pernillebrandt@lykkegard.dk

Vi mødes jævnligt i netværket for at udveksle viden og erfaringer og lade os inspirere af hinandens tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender nu hinanden så godt, at vi finder det naturligt at udkomme med en samlet oversigt over netværkets tilbud.

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner Jesper Christensen, Pia Just, Pernille Brandt, Pia Kjær Rolander, Jesper Mortensen & Mette Jensen